Module 4: โอกาส (Opportunity) และ คอนเน็คชั่น (Connection)

By Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

0
02:29:16
Course Content
Section 1: ความหมายของโอกาส และทำไมคนเราต้องมีโอกาส
00:17:20
Section 2: มีโอกาส กับ การสร้างโอกาสต่างกันอย่างไร
00:18:59
Section 3: โอกาสกับการเปลี่ยนแปลง
00:15:57
Section 4: การคว้าโอกาสเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต
00:18:03
Section 5: โอกาสกับการเปิดใจรับฟัง
00:14:11
Section 6: พฤติกรรมที่อาจทำให้พลาดโอกาสในชีวิต
00:17:15
Section 7: อุปสรรค กลายเป็นโอกาสได้ เมื่อเราเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีคิด
00:15:42
Section 8: Connection เครื่องมือสร้างโอกาส
00:17:39
มีปัญหา !!! Section 9 : กลยุทธ์ในการสร้างคอนเนคชั่น
00:01:17
Section 10 : บทสรุปการสร้างโอกาส และคอนเนคชั่น
00:12:53
Module 4 Section 1
Module 4 Section 1 Full
Module 4 Section 2
Module 4 Section 2 Full
Module 4 Section 3
Module 4 Section 3 Full
Module 4 Section 4
Module 4 Section 4 Full
Module 4 Section 5
Module 4 Section 5 Full
Module 3 Section 6
Module 4 Section 6 Full
Module 4 Section 7
Module 4 Section 7 Full
Module 4 Section 8
Module 4 Section 8 Full
Module 4 Section 9
Module 4 Section 9 Full
Module 4 Section 10
Module 4 Section 10 Full
Coaches
Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

THB 4,900

THB 4,900

THB 10,000
Take this course